Reglementen

Regionale Waterpoloschool Noord Holland  RWPS-NH

 

Naam en Zetel

Artikel 1

  1. De Stichting draagt de naam Regionale Waterpoloschool Noord Holland
  2. De stichting heeft haar zetel in Noord Holland


Verkrijgen van deelnemer schap

Artikel 2

Zij die deelnemer willen worden melden zich als schriftelijk aan bij het bestuur op een hiervoor ontworpen formulier.
Zij die deelnemer willen worden zijn ingeschreven bij een K.N.Z.B. geregistreerde vereniging en zijn in de leeftijd van de E, D en C-jeugd.
Iedere deelnemer aanvaard het lidmaatschap onmiddellijk en is contributie verschuldigd vanaf de datum van aanmelding.
Alle deelnemers erkennen door toetreding tot de stichting kennis te dragen van de bepalingen der statuten en regelementen, terwijl zij het bestuur onherroepelijk machtigen hen te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de K.N.Z.B. in de hoedanigheid van de regio Midwest.

 

Aansprakelijkheid van leden

Artikel 3

Ouders, verzorgers en/of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige deelnemers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de jeugdleden vóór aanvang en na afloop van de trainingen, wedstrijden en/of andere activiteiten die onder de vlag van de RWPS-NH worden georganiseerd. Onder deze verantwoordelijkheden vallen onder andere

Vervoer naar en van de activiteiten zoals hierboven omschreven
Omkleden in de kleedruimtes
Aanwezigheid in de zwembaden/andere faciliteiten waar bovengenoemde activiteiten plaatsvinden.

 

Artikel 4

Ouders, verzorgers en/of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige deelnemers zijn verantwoordelijk voor de schade door hen of de deelnemers of zijn/haar introducé aan eigendommen van de stichting of binnen de facilitieten waar de activiteiten plaats vinden. Toegebracht door handeling, onvoorzichtigheid of nalatigheid. Het bestuur stelt het bedrag der schade vast op basis van het herstel in de oorsponkelijke staat, dan wel vervanging.

 

Artikel 5

Ouders, verzorgers en/of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige deelnemers vrijwaren de RWPS voor schade door hem/haar aan een derde toegebracht.

 

Geldmiddelen

Artikel 6

De inkomsten van de waterpoloschool bestaan uit contributies, sponsorgelden en subsidiegelden uit de regio Midwest van de KNZB

 

Artikel 7

Het contributiejaar loopt in het opstartjaar van 1 november t/m 1 juli en opvolgende jaren van 1 september t/ 1 juli

Voor het opstartjaar is de contributie verschuldigd van 7 periodes. In de opvolgende jaren zullen er 9 periodes verschuldigd zijn.

De betaling van de contributie is in beginsel voorafgaand aan iedere maand verschuldigd

De contributie wordt vastgesteld per boekjaar door het bestuur waarin tevens wordt bepaald op welke wije deze dient te worden betaald.
De betaling van de contributie vindt plaats door het overmaken van de contributie door de deelnemers op de juiste rekening voorafgaande aan de trainingsperiode
Alleen met toestemming van het bestuur kan worden afgeweken van de wijze van betaling zoals vermeld onder punt 2
Blijft een deelnemer in gebreke, dan wordt de deelnemer uitgenodigd middels een herinneringsmail zijn/haar verplichtingen voor een te bepalen datum na te komen. Bij gebreke hierin wordt het bedrag verhoogd met 10% van het te vorderen bedrag, tenzij anders overeengekomen met de penningmeester. Gedurende de periode dat het openstaande bedrag niet betaald wordt, zal de deelnemer geweigerd worden op de trainingen. Indien hieraan eveneens geen gevolg wordt gegeven kan het lidmaatschap van de desbetreffende deelnemer worden beëindigd. Zijn/haar betalingsverplichting gedurende het lopende contributiejaar blijft evenwel gehandhaafd.
Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap ontslaat de deelnemer in beginsel niet van de betalingsverplichting gedurende het lopende contributiejaar.

 

Artikel 8

Opzegging van het lidmaatschap kan enkel en alleen bij de ledenadministratie d.m.v. het opzegformulier, te vinden op de website, en uiterlijk 1 augustus in het lopende contributiejaar. En geldt dan onverminderd voor het volgende contributiejaar. Deelnemers die qua leeftijd doorschuiven naar de B-jeugd zullen automatisch uitgeschreven worden.
Als men bovenstaand opzeggingstermijn niet in acht neemt, zal de betalingsplicht voor de gehele volgende periode blijven bestaan.

 

Artikel 9

Stargelden, boetes, kosten voor vervoer, uitrusting etc. zijn voor rekening van de deelnemers, tenzij door het bestuur anders wordt beslist.

 

 

Het Bestuur

Artikel 9

Het bestuur van de waterpoloschool bestaat uit ten minste drie meerderjarige leden die voortkomen vanuit diverse bij de KNZB aangesloten verenigingen uit de regio Midwest. Te weten een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een technisch coördinator, aangevuld met maximaal 1 algemeen bestuurslid.

 

Artikel 11. Voorzitter

De voorzitter vertegenwoordigt in en buiten rechte de stichting tezamen met de secretaris of de penningmeester.
De voorzitter is officieel woordvoerder van de vereniging.
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het reilen en zeilen van de stichting. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk regelement en alle verdere regelingen en bepalingen.
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast. Hij zorgt voor de uitvoering van alle besluiten van de bestuursvergadering. De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door de vice-voorzitter, penningmeester of secretaris.
De voorzitter van de waterpoloschool voert samen met de technisch coördinator jaarlijks een gesprek met de hoofdtrainers. Inhoud van het gesprek is minimaal welke doelen worden nagestreefd, welke middelen daarbij nodig zijn, zowel op prestatieve vlak als hoe dit samen met de deelnemers uit te voeren. Daarnaast wordt in dit gesprek de vergoeding van de hoofdtrainer besproken.

 

Artikel 12. Secretaris

De secretaris is belast met de administratie (m.u.v. de financiële administratie) en de correspondentie.
Hij draagt zorg voor de deelnemersadministratie. De taak van de ledenadministratie kan door het bestuur worden gedelegeerd.
Hij draagt zorg voor de contacten met de diverse zwembaden voor de huur van het gewenste badwater.

 

Artikel 13 Penningmeester

De penningmeester beheert de geldmiddelen en is belast met de financiële administratie. Hij brengt tenminste één keer per kwartaal verslag uit aan het bestuur en legt hij verantwoording af in de bestuursvergadering.
Hij is bevoegd uitgaven te doen die het gevolg zijn van de toepassingen van de reglementen of van de uitvoering van de besluiten van de bestuursvergaderingen.
De penningmeester stelt een jaarverslag op dat de algemene financiële verantwoording bevat van het gevoerde beleid van het desbetreffende jaar.
Bij tussentijds aftreden legt de penningmeester verantwoording af aan het bestuur, oftewel de voorzitter en de secretaris

 

Artikel 14 Technisch coördinator

Hij is verantwoordelijk voor het waterpolo-technisch programma en het aanstellen van de hoofdtrainers per trainingsgroep.
De technisch coördinator is verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor de deelnemers en trainers

 

Artikel 15 Algemeen bestuurslid

Deze functionaris verrcht ondersteunende werkzaaheden ten behoeve van de stichting en de ontlasting van de bovengenomende functionarissen. Hij kan ook een aparte taak op zich nemen, zoals externe communicatie etc.

 

Artikel 16. Commissie

Naast het bestuur functioneert een commissie voor alle algemene taken. Gedelegeerde verwerking van de ledenadministratie, communicatie. Met name de betrokkenheid vanuit de diverse verenigingen is van belang in de commissie.

 

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze eerste versie van het reglement treedt in werking op 1 november 2016

 

Artikel 18. Slotbepaling

Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen elk moment door het bestuur worden aangebracht en gepubliceerd op de website van de stichting
Voorstel tot wijziging vanuit de deelnemers wordt in beraad genomen op de eerstvolgende vergadering van het stichtingsbestuur.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten en de reglementen van de KNZB zolang de deelnemers en bestuursleden lid zijn van deze organisatie.

 

 

Huishoudelijk reglement