Reglementen

Bij het niet naleven van de gedragsregels kunnen sancties worden opgelegd. De escalatieladder die daarbij wordt gehanteerd loopt via de trainer als eerste aanspreekpunt en vervolgens naar het bestuur. Daarbij wordt door de trainer informatie uitgewisseld met het (de aangewezen functionaris binnen het) bestuur en wordt daarmee ook ruggenspraak gehouden.

Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen en schorsingen voor trainingen. In ultimo kan tot opzegging van deelname aan de waterpoloschool worden overgegaan.

Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

  • Schelden.
  • Bij pesten van en door deelnemers binnen de waterpoloschool. Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. De trainers/begeleiders hebben de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer/coach kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van de deelnemer uit het zwembad tijdens een training.
  • Het uiten van bedreigingen.
  • Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal het zelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: ( wapens, drugs, vuurwerk). Er zal aangifte worden gedaan bij de politie.
  • Alle overige misdragingen, die volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn.
  • Alle, en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur.

 

De te volgen procedure is als volgt:

Trainer, deelnemer en betrokken ouder/verzorger stelt het aanspreekpunt binnen het bestuur in kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij de trainer/coach direct tot het verwijderen van de zwemmer van de training/wedstrijd is overgegaan, dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij het aanspreekpunt. Dit ter vastlegging van het gebeurde In elk geval van misdragingen pleegt het aanspreekpunt zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle betrokkenen.

Het bestuurslid dat als aanspreekpunt fungeert, bespreekt tijdens de vergadering de overtreding met het bestuur, waarbij alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In uitzonderlijke gevallen - ter beoordeling van het aanspreekpunt - kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan. De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende trainer, deelnemer en betrokken ouder/verzorger. Het in herhaling vervallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, die in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft, kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing, uitsluiting of als uiterste middel statutaire opzegging van deelname aan de waterpoloschool.

Sancties