Reglementen

De omgang tussen trainers, begeleiders, sporters laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (bij bv. tijdens het aanleren van de vaardigheden) of ter voorkoming een onveilige situatie. Toch verdient het de aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van trainers en begeleiders in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de waterpoloschool en de zwemsport in het algemeen te behouden.

Daarom heeft RWPS NH beschreven hoe een prettige en veilige sportomgeving eruit moet zien. RWPS NH stelt dat alle trainers en begeleiders hiervan kennis moeten hebben genomen en e.e.a. ook onderschrijven door daartoe de vrijwilligersverklaring, waarin dit is opgenomen te ondertekenen.

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft daartoe gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven, zo ook de KNZB.  RWPS NH neemt deze regels onverkort over in de gedragsregels.

De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie sporter/pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
   
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
   
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
   
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
   
 5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
   
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
   
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
   
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
   
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
   
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
   
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
   

RWPS NH is huurder van de zwembaden en we zijn als zodanig gast in de baden waar getraind wordt of wedstrijden worden gespeeld. Als trainer ben je verantwoordelijk voor het gebruik.

Voor de trainer geldt bovendien:

 • De trainer is toezichthouder en aanspreekpunt.
 • De trainer kleedt zich om in een kleedcabine; niet bij het bad.
 • De trainer is eerder in het bad aanwezig dan de zwemmers.
 • Zodra de training is afgelopen ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders / verzorgers.
 • De trainer zorgt er voor dat de materiaalruimtes worden achtergelaten zoals ze werden aangetroffen.
 • De trainer zorgt ervoor dat de veiligheidsregels worden nageleefd (niet rennen, niet duiken als dat verboden is, etc.)
 • De trainer zorgt er voor dat de gebruikte ruimtes opgeruimd zijn bij vertrek.
 • De trainer verlaat als laatste het bad of delegeert dit aan een andere volwassene.

Gedragsregels trainers / coaches / begeleiders